Anuncis del lloc

BENVINGUTS A LA NOVA PLATAFORMA MOODLE

per EMF Administració -

L'Escola Municipal de Formació us dona la benvinguda.

Aquesta plataforma moodle serà l'eina a través de la qual aquesta Escola impartirà els cursos en línia o blended. La web i la plataforma moodle están interconectades als efectes de facilitar el seu accés i emmagatzematge de les dades. Per qualsevol consulta podeu trucar al telèfon 971 225 535 de les 8:00 h. a les 14:30 h. o email escolamunicipaldeformacio@palma.cat
AULA DE L'ESCOLA

(Editado por Escola Municipal de Formació - envío original jueves, 21 de enero de 2021, 12:49)


Cursos disponibles

L'objectiu d'aquest curs és capacitar el personal municipal per tal d'incorporar la política de gènere a les polítiques municipals.

Introducció a l'aplicació de la perspectiva de gènere en les actuacions i polítiques públiques municipals.

Tutorials d'eines tècniques per a resoldre dubtes de col·laboradors de la plataforma Moodle de la EMF.

La seguretat i la salubritat dels aliments és un requisit indispensable per assegurar la salut del consumidor, i l'obligació de garantir aquesta seguretat recau en bona mesura sobre els agents de l'autoritat que tenen encomanada específicament la funció d'inspecció i control a establiments detallistes. De tal manera, aquesta formació es planteja per actualitzar el coneixement inspector sobre un sector comercial especialment sensible com és el de productes procedents de la pesca i l'aqüicultura, atesa la seva especificitat, perills que es poden detectar al comerç tradicional, tractament de manipulacions, pràctiques correctes i normativa aplicable. En definitiva es configura aquesta formació per tal que els agents de l'autoritat municipal puguin discernir amb claredat i efectivitat les males pràctiques i actuar conseqüentment en l'àmbit de les seves competències.

La protecció contra els riscos que puguin afectar la salut o la seguretat de les persones consumidores i usuàries es configura com a un dels drets bàsics. De manera que els béns o serveis posats al mercats han de ser segurs, és a dir, no han de suposar cap risc per a la salut o la seguretat de les persones consumidores, en condicions d'ús normals o raonablement previsibles. De tal manera es configura aquesta formació per tal que els agents de l'autoritat municipal puguin discernir amb claredat i efectivitat les males pràctiques i actuar conseqüentment en l'àmbit de les seves competències.

Aquesta formació pretén aprofundir en les principals normes vers les pràctiques correctes d'higiene per als establiments de restauració mòbil i, dins el marc establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

L'etiquetatge d'un producte és la targeta de presentació i la garantia de qualitat. Des d'una perspectiva comunitària, l'etiquetatge ha d'esser entès a la doble perspectiva d'assoliment del mercat interior i de millora de la informació dels consumidors. Per tant, és d'elevat interés aprofundir, mitjançant aquesta formació, en la importància de la posada al dia respecte d'etiquetats de productes de consum, d'acord amb la política d'harmonització que ha duit a terme la Comunitat Europea en aquesta matèria i que posa de manifest l'interés que existeix en evitar que aquest es pugui convertir en un obstacle a la lliure circulació de productes. Tot això, amb l'interés municipal que hi ha perquè els seus tècnics, Inspectors de Consum, duguin a terme de manera efectiva la protecció dels consumidors, la salut pública i el medi ambient.

Aquesta formació pretén aprofundir en les principals normes de l'Agenda 2030 i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Els objectius d'aquest curs són:

1.-Donar resposta a qüestions relacionades amb la seguretat alimentària dels materials d'envàs.

2.-Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics en relació amb la seguretat alimentària dels materials d'envàs en contacte amb els aliments.

Aquesta formació pretén aprofundir en les principals novetats de la reforma de la Llei d Marques i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Aquesta formació pretén descriure el detall de l'especificitat dels controls oficials que pot dur a terme la Inspecció de Consum municipal, dins del seu àmbit competencial, els seus principis generals i les seves vicissituds, per tal de garantir el compliment de la normativa respecte de les actuacions inspectores que es puguin dur a terme. Es tracta d'aprofundir en la millora dels controls que ha de dur a terme el personal inspector, consolidar-ne el suport jurídic i tècnic i emmarcar l'àmbit d'actuació de manera concisa d'acord amb la legislació vigent.

Aquesta formació pretén aprofundir en les principals normes sobre el Marcat CE i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Aquesta formació pretén aprofundir en les principals normes vers la comercialització del pa i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Aquesta formació pretèn aprofundir en les principals normes vers la qualitat alimentària i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Reciclatge dels coneixements en matèria de la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries del personal administratiu d'atenció al públic de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) per millorar el servei que dóna a la ciutadania.

Formació de les persones d'atenció al públic per millorar la seva capacitat d'informació i comunicació amb la ciutadania, i adquisició d'eines pràctiques per resoldre situacions conflictives i gestionar l'estrès en l'àmbit laboral.

Recolzament dels coneixements dels aspectes essencials del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei General per a la defensa de les persones consumidores i usuàries, i les lleis complementàries, incidint en les compres a distància i el consum responsable.

Destinat al personal administratiu de l'OMIC que porta a terme atenció directa i continuada a la ciutadania, funcions bàsiques de tramitació administrativa de queixes, reclamacions i denúncies.

Principals aspectes tècnics a tenir en compte durant la intervenció i després d'un incendi

Hola! Des de l'EMF us donem la benvinguda a la formació troncal com comandaments .L'EMF va iniciar una formació específica per comandaments de totes les àrees i perfils a maig de 2021.
Ara fem una proposta per a voltros, dins el vostre curs Bàsic aptitud caporals, amb l'objectiu d'impulsar i oferir eines, estratègies, habilitats, en l'exercici del comandament.

Treballar amb persones com a element de l'equip és difícil, però, alhora, aquesta tasca es torna gratificant quan es poden compartir experiències i sensacions. Esperem que aquesta formació us sigui de profit; que els pugueu posar en pràctica al vostre dia a dia.

Gràcies

Macià Ensenyat. Cap de Servei de l'EMF


Des de l'EMF us donam la benvinguda a aquest curs de Prevenció, afrontament i resolució de conflictes.

Es tracta del segon mòdul de formació demanat, després del curs de prevenció de l'assetjament realitzat al novembre del 2021

Moltes gràcies 

L'EMF us dóna la benvinguda a aquest curs, esperem que sigui una eina més ,amb l'objectiu d'impulsar i oferir informacions, estratègies i habilitats, en l'exercici del comandament.

Salutacions 

L'EMF us dona la benvinguda al Curs Bàsic d'aptitud sergents/tes SCIS.
Llei de subvencions I(en línia) (2a edició 2022)Hola. Som en Gabriel Payeras i seré el vostre professor en aquest curs sobre la llei de subvencions. Som llicenciat en dret, funcionari de carrera i professor associat de la UIB, adscrit al departament de Dret Públic. El primer dia del curs, 03 d'octubre de 2022 de 15 a 16 hores a l'aula H de l'EMF, farem la sessió presencial (assistència obligatòria) i tendré ocassió de saludar-vos personalment, presentar el curs i començar la feina.

L'objectiu del curs és conèixer i aprofundir en l'estudi de la Llei 38/2003, General de subvencions i el Reglament de desplegament de 2006.

Estic a la vostra disposició en tot allò que us pugui ajudar.

Salutacions cordials.
Gabriel Payeras

Dates: 3/3/2022-14/3/2022

Horari: En línia (10 hores)

Lloc: En línia

OBJECTIUS:

Aquesta formació pretén aprofundir en les particularitats de les diferents D.O. i I.G.P., les principals

normes reguladores, dins el marc legal establert, i la seva relació amb la funció inspectora.

CONTINGUTS:

1. Exigències bàsiques

2. Equivalències entre figures de qualitat comunitàries i espanyoles

3. Consideracions generals, marc geogràfic i jurídic

4. Denominacions d’Origen, Indicacions Geogràfiques Protegides i Especialitat TradicionalLlei de subvencions I (en línia) (1a edició 2021)

Hola,
Som en Gabriel Payeras i seré el vostre professor en aquest curs sobre la llei de subvencions. Som llicenciat en dret, funcionari de carrera i professor associat de la UIB, adscrit al departament de Dret Públic. El pròxim dilluns dia 4 de maig a les 16 hores farem la sessió presencial i tendré ocassió de saludar-vos personalment, presentar el curs i començar la feina. Estic a la vostra disposició en tot allò que us pugui ajudar.

Salutacions cordials.

Gabriel Payeras

En una institució municipal com podria ser un Ajuntament, el servidor públic, entre altres funcions, pot tenir la missió d'atendre, respondre i ajudar a la citudania que sol·liciten informació.
El professional que interactua amb aquestes persones pot ocasionalment trobar-se amb ciutadans alterats emocionalment o molestos fins al punt de reaccionar d'una manera violenta.

Podríem distingir la violència física de la violència psicològica. La violència psicològica consistiria a mostrar abús verbal, ofensa, intimidació o amenaces cap a la persona que atén, que de no controlar-se bé aquest tipus de comunicació, podria originar situacions amb tensió i de violència física.

Aquesta acció formativa es dissenyarà per a dotar als professionals d'estratègies de gestió de la relació amb els usuaris dels serveis municipals, especialment en el cas de persones conflictives.
Llei de subvencions I (en línia) (1a edició 2021)

Hola,
Som en Gabriel Payeras i seré el vostre professor en aquest curs sobre la llei de subvencions. Som llicenciat en dret, funcionari de carrera i professor associat de la UIB, adscrit al departament de Dret Públic. El pròxim dilluns dia 4 de maig a les 16 hores farem la sessió presencial i tendré ocassió de saludar-vos personalment, presentar el curs i començar la feina. Estic a la vostra disposició en tot allò que us pugui ajudar.

Salutacions cordials.

Gabriel Payeras

La Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de gener de 2021, va aprovar la Instrucció sobre el règim de funcionament del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Palma. La Instrucció té com objecte de la creació i regulació del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Palma i dels seus organismes autònoms, per a rebre, i eventualment trametre, sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència. El text íntegre es pot consultar al següent enllaç:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/13/1078586

L’Ajuntament de Palma començarà la implantació de la administració electrònica amb la implantació del Registre Electrònic General utilitzant les eines GEISER (Registre), i INSIDE (Gestió documental i d’expedients, i repositori).

A les següents fases de la implantació dels requisits i obligacions recollides al marc normatiu relatiu a la transformació del procediment administratiu en paper al procediment administratiu per medis electrònics, s’aniran incorporant eines com per exemple NOTIFIC@ (notificacions electròniques) i aquest pla evolucionarà incloent les necessitats de cada una de les eines definides.


Objectius: Presentació i introducció a la Plataforma SEDIPUALB@ i aplicació pràctica de SEGEX/SEFYCU/SEGRA a SEDIPUALB@_PALMA.

Continguts:

·         Conceptes generals de les possibilitats de l’eina SEDIPUALB@.

·         Com utilitzar SEGEX, SEFYCU i SEGRA a SEDIPUALB@_Palma per gestionar electrònicament els expedients.

Metodologia:

Exposició teòrica (visualització de un video) sobre els aspectes generals de l’aplicació i pràctica per gestionar un expedient de forma íntegrament electrònica i interoperable amb la resta d’administracions.


L'objectiu d'aquest curs és dotar als participants dels coneixements necessaris i les millors eines per a millorar la productivitat laboral i eficiència personal per a gestionar el temps.

El Curs de redacció administrativa en català es divideix en tres mòduls teoricopràctics que van d’allò més general a allò més específic o propi de la redacció en l’àmbit de l’Administració.

En el mòdul 1, el d’àmbit més general, ens centrarem en el procés de redacció i en els elements de la redacció. En la primera part, estudiarem el procés de redacció i aprendrem a fer una anàlisi de la situació comunicativa i a utilitzar els diferents recursos de què disposam per generar idees i ordenar-les. Com veureu, aquest procés consta de dues fases: la de preredacció i la de producció. En la segona part, tractarem dels elements que intervenen en la redacció d’un text: la paraula, la frase, el paràgraf i el mateix text.

En el mòdul 2 ens aproximarem al tecnolecte propi de l’Administració: el llenguatge administratiu. D’una banda, coneixerem les característiques del llenguatge administratiu català i, de l’altra, aprendrem a redactar tres dels documents administratius més habituals: l’ofici, la carta i la nota interna. A més, ens familiaritzarem amb el model de llengua de l’Ajuntament de Palma.

En el mòdul 3 tractarem sobre el model de llengua de l’Ajuntament de Palma, aprendrem a redactar el missatge de correu electrònic  —que en l’àmbit de l’Administració ha substituït en molts contexts altres documents, com ara l’ofici i la carta —,  coneixerem els diferents recursos de què podem disposar a Internet per millorar els nostres textos i seguirem practicant l’escriptura.


Calendari
Obertura del mòdul

Tancament del mòdul

Tasques per entregar

Mòdul 1

(10 h)

6 de març de 2023

12 de març de 2023

Hora límit: 23.59 h

Exercici 1.1

Exercici 1.2

Exercici 1.3

Mòdul 2

(10 h)

13 de març de 2023

19 de març de 2023

Hora límit: 23.59 h

Exercici 2.1

Exercici 2.2

Exercici 2.3

Mòdul 3

(10 h)

20 de març de 2023

26 de març de 2023

Hora límit: 23.59 h

Exercici 3.1

Exercici 3.2

Exercici 3.3


NOTA IMPORTANT:
Heu de lliurar  els exercicis en format de WOrd i d'OpenOffice; les tasques en format de PDG no es corregiran i, per tant, es tindran per no presentades.

El objetivo general de este curso es que las personas participantes puedan integrar la importancia del trabajo colaborativo en la Administración Pública y adquirir herramientas para llevarlo a cabo en el día a día. Además de facilitar nuevas estrategias para prevenir y resolver conflictos que puedan darse entre iguales, superiores, con el resto de personal y con la ciudadanía.

Hola! Des de l’EMF us donam la benvinguda a l’itinerari formatiu per a comandaments. Aquesta experiència pedagògica sorgeix de la demanda en 2021,de la Regidoria d’Hisenda i Funció Pública sobre la necessitat d’impulsar i oferir des de l’Escola eines, estratègies, habilitats, en l’exercici del comandament, des de tots els perfils possibles. És tracta del segòn ITINERARI.

Per això, i davant aquesta demanda, l’equip de l’Escola,  va començar la labor de documentació i recerca dels fonaments per a la construcció d’aquest itinerari.

Treballar amb persones com a element de l’equip és difícil, però, alhora, aquesta tasca es torna gratificant quan es poden compartir experiències i sensacions.

Esperam i desitjam que aquests cursos que formen l’itinerari us agradin i us siguin de profit; que els pugueu posar en pràctica al vostre dia a dia.

Gràcies.PRESENTACIÓ DEL CURS

 

Com el seu nom indica, aquest Curs de redacció administrativa a l’Ajuntament de Palma pretén oferir formació relativa a la redacció de documents a l’àmbit específic de l’Ajuntament de Palma, encara que el seu contingut és aplicable, en alguns casos amb certes modificacions, a d’altres administracions. El Curs mateix, per exemple, conté propostes de models de documents que són el resultat de combinar models destinats a d’altres administracions, com els que formen part del Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears, amb les plantilles normalitzades de l’Ajuntament. El Curs es divideix en sis unitats i cada unitat, en cinc apartats. El primer apartat de la unitat 1 tracta sobre els principis generals de la redacció administrativa, mentre que a les cinc unitats restants aquest primer apartat es dedica a un tipus de document, del qual se n’ofereixen la definició, el tractament, un esquema, l’estructura, criteris de redacció, en cert casos, i exemples. Els documents als quals es dediquen les unitats són: l’ofici, la carta, l’acta de sessió, la proposta d’acord i de decret, i el conveni i el contracte. Es tracta, com ja s’ha dit, de propostes que en determinats casos es poden haver d’adaptar a la pràctica administrativa. D’alta banda, a hores d’ara no disposam d’un formulari municipal, ja que no es poden considerar com a tals las plantilles normalitzades que publica la Intranet municipal. Finalment, el previsible desenvolupament de l’Administració electrònica pot suposar canvis importants en aquests models. com el que suposa el Llibre d’estil del Govern. En definitiva, cal valorar aquests factors a l’hora de posar en pràctica els models proposats i també es tindran en compte en avaluar els exercicis que hi estan relacionats. Els tres apartats següents de cada unitat es dediquen a qüestions gramaticals, de redacció i d’estil, i a convencions gràfiques. El darrer apartat, sobre lèxic i fraseologia, ofereix un recull terminològic que s’ha de tenir en compte per a resoldre l’exercici corresponent. L’aprofitament del Curs s’avalua mitjançant els exercicis de cada unitat. Per a superar cada unitat s’ha d’obtenir el 70% de la seva puntuació i el 50% de determinats exercicis, i perquè es consideri que el Curs s’ha seguit amb aprofitament s’han d’aprovar totes les unitats. La informació que aporta el Curs és suficient per a resoldre els exercicis, però si és vol aprofundir en determinades qüestions es poden consultar en línia els següents recursos: https://llengua.palma.cat: “Català a l’Ajuntament” (wiki del Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament). http://bit.ly/3y2T0rh: Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears (2a edició)

Un cop acabat el primer mòdul de l'itinerari formatiu per a comandaments comencem el següent. Des de l'EMF volem transmetre la nostra satisfacció amb poder comptar amb un grup d'alumnes que volen continuar aquesta formació.

Igual que al començament  del curs, fa uns mesos, us volem animar a poder sumar coneixement i experiències que tot plegat ens enriqueixen i en puguin ajudar al llarg de la nostra carrera profesional.

Gràcies

Macià Ensenyat. Cap de Servei de l'EMF


Un cop acabat el primer mòdul de l'itinerari formatiu per a comandaments comencem el següent. Des de l'EMF volem transmetre la nostra satisfacció amb poder comptar amb un grup d'alumnes que volen continuar aquesta formació.

Igual que al començament  del curs, fa uns mesos, us volem animar a poder sumar coneixement i experiències que tot plegat ens enriqueixen i en puguin ajudar al llarg de la nostra carrera profesional.

Gràcies

Macià Ensenyat. Cap de Servei de l'EMF


Hola! Des de l’EMF us donam la benvinguda a l’itinerari formatiu per a comandaments. Aquesta experiència pedagògica sorgeix de la demanda de la Regidoria d’Hisenda i Funció Pública sobre la necessitat d’impulsar i oferir des de l’Escola eines, estratègies, habilitats, en l’exercici del comandament, des de tots els perfils possibles.

Per això, i davant aquesta demanda, l’equip de l’Escola, i més activament la psicòloga Yolanda Gómez, va començar la labor de documentació i recerca dels fonaments per a la construcció d’aquest itinerari.

Treballar amb persones com a element de l’equip és difícil, però, alhora, aquesta tasca es torna gratificant quan es poden compartir experiències i sensacions.

Esperam i desitjam que aquests cursos que formen l’itinerari us agradin i us siguin de profit; que els pugueu posar en pràctica al vostre dia a dia.

 

Gràcies.

 

Macià Ensenyat. Cap de servei de l’EMFHola! Des de l’EMF us donam la benvinguda a l’itinerari formatiu per a comandaments. Aquesta experiència pedagògica sorgeix de la demanda de la Regidoria d’Hisenda i Funció Pública sobre la necessitat d’impulsar i oferir des de l’Escola eines, estratègies, habilitats, en l’exercici del comandament, des de tots els perfils possibles.

Per això, i davant aquesta demanda, l’equip de l’Escola, i més activament la psicòloga Yolanda Gómez, va començar la labor de documentació i recerca dels fonaments per a la construcció d’aquest itinerari.

Treballar amb persones com a element de l’equip és difícil, però, alhora, aquesta tasca es torna gratificant quan es poden compartir experiències i sensacions.

Esperam i desitjam que aquests cursos que formen l’itinerari us agradin i us siguin de profit; que els pugueu posar en pràctica al vostre dia a dia.

Gràcies.

 Macià Ensenyat. Cap de servei de l’EMF


Hola! Des de l’EMF us donam la benvinguda a l’itinerari formatiu per a comandaments. Aquesta experiència pedagògica sorgeix de la demanda de la Regidoria d’Hisenda i Funció Pública sobre la necessitat d’impulsar i oferir des de l’Escola eines, estratègies, habilitats, en l’exercici del comandament, des de tots els perfils possibles.

Per això, i davant aquesta demanda, l’equip de l’Escola, i més activament la psicòloga Yolanda Gómez, va començar la labor de documentació i recerca dels fonaments per a la construcció d’aquest itinerari.

Treballar amb persones com a element de l’equip és difícil, però, alhora, aquesta tasca es torna gratificant quan es poden compartir experiències i sensacions.

Esperam i desitjam que aquests cursos que formen l’itinerari us agradin i us siguin de profit; que els pugueu posar en pràctica al vostre dia a dia.

 

Gràcies.

 

Macià Ensenyat. Cap de servei de l’EMF


Hola! Des de l’EMF us donam la benvinguda a l’itinerari formatiu per a comandaments. Aquesta experiència pedagògica sorgeix de la demanda de la Regidoria d’Hisenda i Funció Pública sobre la necessitat d’impulsar i oferir des de l’Escola eines, estratègies, habilitats, en l’exercici del comandament, des de tots els perfils possibles.

Per això, i davant aquesta demanda, l’equip de l’Escola, i més activament la psicòloga Yolanda Gómez, va començar la labor de documentació i recerca dels fonaments per a la construcció d’aquest itinerari.

Treballar amb persones com a element de l’equip és difícil, però, alhora, aquesta tasca es torna gratificant quan es poden compartir experiències i sensacions.

Esperam i desitjam que aquests cursos que formen l’itinerari us agradin i us siguin de profit; que els pugueu posar en pràctica al vostre dia a dia.

 

Gràcies.

 

Macià Ensenyat. Cap de servei de l’EMFCurs Moodle dirigit al personal tècnic i d'administració de l'escola de formació de l'Ajuntament de Palma

Professor: Juan Moreno García

  1. Dar respuesta a cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria de los materiales de envase: legislación aplicable, cómo la empresa puede cumplir las exigencias legislativas actuales, potenciales riesgos asociados a los materiales que entran en contacto con los alimentos y ensayos a realizar para el control de la seguridad alimentaria: migración global y específica.
  2. Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos con relación a la seguridad alimentaria de los materiales de envase en contacto con los alimentos y el control de calidad. En concreto:
  • Dotar de los conocimientos necesarios respecto a la legislación existente en materiales en contacto con alimentos y cómo mantenerse al día
  • Conocer las herramientas que existen con relación a las declaraciones de conformidad (fabricantes)
  • Evaluar la información incluida en la declaración de conformidad (usuarios)
  • Interpretar los medios de verificación para el cumplimiento de la legislación vigente a efectos de control inspector.

L'EMF us dóna la benvinguda a aquest curs, esperem que sigui profitós per la teva tasca.


L'EMF et dóna la benvinguda a aquest curs. Esperem sigui profitós per la teva tasca.Muchos niños, adolescentes y adultos sufren acoso (en singular, acoso ya es una palabra plural puesto que es reiterado en el tiempo) y este hecho no les afecta solo a ellos, sino también a su entorno familiar, el cual se encuentra en numerosas ocasiones por no saber abordar su problemática.

Cualquier servidor público que pueda hacer uso de su posición y ejemplo para la concienciación social y la creación de un entorno adecuado para todos por igual, facilita y mejora la calidad de vida no sólo de los TEA-Asperger, sino para cualquier otra persona con capacidades diversas y por ende al resto de la sociedad.

Por eso el agradecimiento de nuestra Asociación, por abrirnos las puertas para trabajar juntos y por una discapacidad no visible aún y por la que luchamos para que la sociedad la conozca, entienda y empatice cada día más, y en esa lucha su ayuda es indispensable.

E-mail: info@aspergerbaleares.org
Teléfono: 644 950 761 – 871 172 950
C/ Andrea Doria nº40 bj, 07014 Palma de Mallorca, Islas Baleares


Itinerari adreçat a persones amb funcions de gestió pressupostària. Amb una durada de 40h des de 15 d'abril fina a 16 de juny i una metodologia mixta amb un 90% de formació a distància. Tota la informació necessària la teniu a la presentació del Itinerari.