Curs sobre Administració electrònica gestionat pel Servei de Qualitat

La Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de gener de 2021, va aprovar la Instrucció sobre el règim de funcionament del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Palma. La Instrucció té com objecte de la creació i regulació del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Palma i dels seus organismes autònoms, per a rebre, i eventualment trametre, sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència. El text íntegre es pot consultar al següent enllaç:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/13/1078586

L’Ajuntament de Palma començarà la implantació de la administració electrònica amb la implantació del Registre Electrònic General utilitzant les eines GEISER (Registre), i INSIDE (Gestió documental i d’expedients, i repositori).

A les següents fases de la implantació dels requisits i obligacions recollides al marc normatiu relatiu a la transformació del procediment administratiu en paper al procediment administratiu per medis electrònics, s’aniran incorporant eines com per exemple NOTIFIC@ (notificacions electròniques) i aquest pla evolucionarà incloent les necessitats de cada una de les eines definides.