PRESENTACIÓ DEL CURS

 

Com el seu nom indica, aquest Curs de redacció administrativa a l’Ajuntament de Palma pretén oferir formació relativa a la redacció de documents a l’àmbit específic de l’Ajuntament de Palma, encara que el seu contingut és aplicable, en alguns casos amb certes modificacions, a d’altres administracions. El Curs mateix, per exemple, conté propostes de models de documents que són el resultat de combinar models destinats a d’altres administracions, com els que formen part del Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears, amb les plantilles normalitzades de l’Ajuntament. El Curs es divideix en sis unitats i cada unitat, en cinc apartats. El primer apartat de la unitat 1 tracta sobre els principis generals de la redacció administrativa, mentre que a les cinc unitats restants aquest primer apartat es dedica a un tipus de document, del qual se n’ofereixen la definició, el tractament, un esquema, l’estructura, criteris de redacció, en cert casos, i exemples. Els documents als quals es dediquen les unitats són: l’ofici, la carta, l’acta de sessió, la proposta d’acord i de decret, i el conveni i el contracte. Es tracta, com ja s’ha dit, de propostes que en determinats casos es poden haver d’adaptar a la pràctica administrativa. D’alta banda, a hores d’ara no disposam d’un formulari municipal, ja que no es poden considerar com a tals las plantilles normalitzades que publica la Intranet municipal. Finalment, el previsible desenvolupament de l’Administració electrònica pot suposar canvis importants en aquests models. com el que suposa el Llibre d’estil del Govern. En definitiva, cal valorar aquests factors a l’hora de posar en pràctica els models proposats i també es tindran en compte en avaluar els exercicis que hi estan relacionats. Els tres apartats següents de cada unitat es dediquen a qüestions gramaticals, de redacció i d’estil, i a convencions gràfiques. El darrer apartat, sobre lèxic i fraseologia, ofereix un recull terminològic que s’ha de tenir en compte per a resoldre l’exercici corresponent. L’aprofitament del Curs s’avalua mitjançant els exercicis de cada unitat. Per a superar cada unitat s’ha d’obtenir el 70% de la seva puntuació i el 50% de determinats exercicis, i perquè es consideri que el Curs s’ha seguit amb aprofitament s’han d’aprovar totes les unitats. La informació que aporta el Curs és suficient per a resoldre els exercicis, però si és vol aprofundir en determinades qüestions es poden consultar en línia els següents recursos: https://llengua.palma.cat: “Català a l’Ajuntament” (wiki del Servei d’Assessorament Lingüístic de l’Ajuntament). http://bit.ly/3y2T0rh: Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears (2a edició)